RBRU MOOC

Life Long Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

1,455

จำนวนผู้เรียนทั้งหมด

2,151

จำนวนผู้ได้รับใบ Certificate

40

จำนวนรายวิชา

รายวิชาใหม่ !!!

หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล