เกี่ยวกับรายวิชา

Classroom คือบริการฟรีสำหรับสถานศึกษา องค์กรการกุศล และทุกคนที่มีบัญชี Google ส่วนบุคคล Classroom ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนพูดคุยสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและกระดาษ อำนวยความสะดวกในการสร้างชั้นเรียน แจกจ่ายงาน สื่อสาร และจัดระเบียบ ประโยชน์มากมายจากการใช้ Classroom

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top