การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

การใช้งาน Google Form เบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

Google Form เป็นบริการจากบริษัท Google ที่ใช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายกรณี เช่น

  • การวางแผนการจัดงานต่าง ๆ
  • การสำรวจความพึงพอใจหรือความเห็น
  • การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์มกระดาษ
  • การทำแบบทดสอบ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Google Form เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
 Level ขั้นเบื้องต้น
 Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Scroll to Top