การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

         ไมโครซอฟท์ ทีมส์ (อังกฤษ: Microsoft Teams) เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารทางธุรกิจจำกัดสิทธิ์ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูลไมโครซอฟท์ 365 ที่มีบริการทั้งการสนทนาหรือประชุมออนไลน์ การจัดเก็บไฟล์ และแอปพลิเคชันเสริม ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับซอฟต์แวร์อื่นๆ อย่างเช่นซูมกับกูเกิล มีต ได้รับความสนใจมากขึ้น เพราะการประชุมหลายแห่งจะต้องจัดในโลกเสมือน ปัจจุบัน ค.ศ. 2021 มีผู้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ ทีมส์ ประมาณ 145 ล้านคน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams เบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effort จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
 Price ไม่มีค่าใช้จ่าย
 Level ขั้นเบื้องต้น
 Target Group นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Pass ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificate มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

 

ครูพีรญา สุขขีวรรณ

ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

Scroll to Top