เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การเข้าใช้งานบัญชีไมโครซอฟต์ การใช้งาน One drive การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Doug Thomas
Senior Content Creator for articles, video & training at Microsoft
Microsoft

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top