การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

โดย Microsoft (Thailand)

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ การเข้าใช้งานบัญชีไมโครซอฟต์ การใช้งาน One drive การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Senior Content Creator for articles, video & training at Microsoft

Doug Thomas

Scroll to Top