เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เช่น ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Mr.Doug Thomas
Senior Production Manager
Microsoft

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top