เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานดิจิทัลด้วยความปลอดภัย เช่น การสร้างพาสเวิร์ดที่แข็งแรงป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูล การสื่อสารกับคนทั่วโลกด้วยความปลอดภัย เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Mr.Doug Thomas
Senior Production Manager
Microsoft

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top