เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้อยากถูกต้อง ปลอดภัย การค้นหาข้อมูล เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานการใช้งานอินเทอร์เน็ต
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Doug Thomas
Senior Content Creator for articles, video & training at Microsoft
Microsoft

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top