เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งาน Apps ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ทั้งการรับส่งอีเมล ฯลฯ ภายในผลิตภันฑ์ของ Microsoft

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้วยความมั่นคงปลอดภัย
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Mr.Doug Thomas
Senior Production Manager
Microsoft

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top