การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล Microsoft 365

การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล Microsoft 365

โดย Microsoft (Thailand)

เกี่ยวกับรายวิชา

Microsoft 365 หรือชื่อเดิม คือ Office 365 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานที่เป็นรูปแบบของ Subscription ที่ผู้ใช้จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปี และสามารถเลือกประเภทตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งานได้ Microsoft 365 จะมีซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการของผู้ใช้โดยจะมีซอฟต์แวร์ ที่โดดเด่น ก็คือ Microsoft Office ซึ่งประกอบด้วย Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Access เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล Microsoft 365
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Senior Content Creator for articles, video & training at Microsoft

Doug Thomas

Scroll to Top