เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขมร ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยแบ่งเป็นหน่วยดังนี้
 
หน่วยที่ 1 – อักษรเขมร คำ วลี ประโยคที่ใช้บ่อย
หน่วยที่ 2 – สัทอักษร พยัญชนะ สระลอย สระจม
หน่วยที่ 3 – การผันเสียงสระ การเขียนสระประกอบพยัญชนะ
หน่วยที่ 4 – สีสัน วัน เดือน ปี ทิศ ฤดู อากาศ
หน่วยที่ 5 – การนับเลข การบอกเวลา ธนบัตรเขมร
หน่วยที่ 6 – คำสรรพนาม บทสนทนาอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาเขมรเบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเด่น บุญปก
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top