ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขมร ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยแบ่งเป็นหน่วยดังนี้

หน่วยที่ 1 – อักษรเขมร คำ วลี ประโยคที่ใช้บ่อย

หน่วยที่ 2 – สัทอักษร พยัญชนะ สระลอย สระจม

หน่วยที่ 3 – การผันเสียงสระ การเขียนสระประกอบพยัญชนะ

หน่วยที่ 4 – สีสัน วัน เดือน ปี ทิศ ฤดู อากาศ

หน่วยที่ 5 – การนับเลข การบอกเวลา ธนบัตรเขมร

หน่วยที่ 6 – คำสรรพนาม บทสนทนาอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาเขมรเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการแบบทดสอบ 80% ทั้ง 6 บทเรียน
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Scroll to Top