เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมแทรกเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเขมรเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของวิชาภาษาเขมร และสามารถแสวงหาความรู้ด้านภาษาเขมรจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้
3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้​
4. สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียนภาษาเขมรได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้​

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Miss Sorphoeurn Say (សាយ សោភ័ណ)
Youtuber & RBRU Alumni

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top