ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมแทรกเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเขมรเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของวิชาภาษาเขมร และสามารถแสวงหาความรู้ด้านภาษาเขมรจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของภาษาเขมร ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้
  4. สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียนภาษาเขมรได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Miss Sorphoeurn Say (คุณพราว)

Scroll to Top