เกี่ยวกับรายวิชา

KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของการพัฒนาบอร์ด KidBright อย่างง่ายได้
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์คงกฤช ปิตานนท์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top