เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องของเศษส่วน โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

แผนการเรียนรู้ที่ 1 – ทบทวนเศษส่วน
แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เศษส่วนที่เท่ากันเเละเศษส่วนอย่างต่ำ
แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เศษส่วนเเท้ เศษเกิน จำนวนคละ
แผนการเรียนรู้ที่ 4 – การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละเเละการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
แผนการเรียนรู้ที่ 5 – การเปรียบเทียบเศษส่วน
แผนการเรียนรู้ที่ 6 – การบวกการลบเศษส่วน
แผนการเรียนรู้ที่ 7 – การคูณการหารเศษส่วน
แผนการเรียนรู้ที่ 8 – การบวกลบคูณหารเศษส่วน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวรวลัญช์ กิจจานนท์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดหนองแหวน

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top