คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องของเศษส่วน โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

  • แผนการเรียนรู้ที่ 1 – ทบทวนเศษส่วน
  • แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เศษส่วนที่เท่ากันเเละเศษส่วนอย่างต่ำ
  • แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เศษส่วนเเท้ เศษเกิน จำนวนคละ
  • แผนการเรียนรู้ที่ 4 – การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละเเละการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
  • แผนการเรียนรู้ที่ 5 – การเปรียบเทียบเศษส่วน
  • แผนการเรียนรู้ที่ 6 – การบวกการลบเศษส่วน
  • แผนการเรียนรู้ที่ 7 – การคูณการหารเศษส่วน
  • แผนการเรียนรู้ที่ 8 – การบวกลบคูณหารเศษส่วน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเเหวน

ครูวรวลัญช์ กิจจานนท์

Scroll to Top