เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นต่อไป โดยเนื้อหาในคอร์สมุ่งเน้นสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ในการนำไปใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น เนื้อหาได้ถูกจัดแบ่งตามการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ปนัดดา ชาญธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์วีรนุช สัจจาสัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์รุจิกา บุญเชิด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top