ภาษาจีน พาเพลิน

ภาษาจีน พาเพลิน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นต่อไป โดยเนื้อหาในคอร์สมุ่งเน้นสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ในการนำไปใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น เนื้อหาได้ถูกจัดแบ่งตามการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการงานภาษาจีนเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการทดสอบ 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ปนัดดา ชาญธุรกิจ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์วีรนุช สัจจาสัย


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์รุจิกา บุญเชิด


Scroll to Top