Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาภาษาไทย ในเรื่องสระ โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

  • แผนการเรียนรู้ที่ 1 – สระในภาษาไทย (เสียงสระเดี่ยว)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระผสม)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระเกิน)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 4 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (รูปสระ)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 5 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระคงรูป)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 6 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระเปลี่ยนรูป)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 7 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 1)
  • แผนการเรียนรู้ที่ 8 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 2)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย เรื่องสระ
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาษาไทย โรงเรียนวัดหนองคัน

ครูปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล