เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องของคำนาม คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม เช่นคำว่า คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา ความดี ความงาม กอไผ่ กรรมกร ฝูง ตัว เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องคำนาม
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาลินี สินทอง
กลุ่มสาระภาษาไทย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top