เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ มาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทำให้เขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง และเรื่องคำเป็น คำตาย เช่น มีหลักวิธีการจำยังไง ต้องสังเกตยังไง ถึงจะเข้าใจการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดย คำเป็น-คำตาย คือ การจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวภาลินี สินทอง
ครูภาษาไทย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top