เกี่ยวกับรายวิชา

     Digital Literacy Certification (IC3) คือ เครื่องมือที่ตอบโจทย์การสร้างมาตรฐานทางด้านไอที สำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และมีมาตรฐานที่สามารถตอบสนองกับความหลากหลายของทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มอาชีพในปัจจุบัน ที่สามารถนำมาใช้รับรองความรู้ ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ประกอบด้วย ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์, ด้านโปรแกรมสำนักงานสำเร็จรูป และด้านเครือข่าย กับอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็น และเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ประกาศนียบัตร IC3 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นประกาศนียบัตรพื้นฐานสู่การสอบใบประกาศนียบัตรเฉพาะด้านในระดับสูงต่อไป โดยมีหัวข้อดังนี้
 
1. ความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computing Fundamentals)
2. การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Key Applications)
3. การใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Living Online)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำนักงาน และการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการสื่อสารสังคมออนไลน์
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์คงกฤช ปิตานนท์
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top