เกี่ยวกับรายวิชา

อาหารหลัก 5 หมู่ มีสารอาหารที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภทสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนเกลือแร่วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู่ ได้ (K)
2. จำแนกประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารได้ (P)
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top