เกี่ยวกับรายวิชา

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ Verb to be, Pronoun, Adjective กับ Adverb, Present Simple Tense, Do และ Does, Present Continuous Tense, Past Simple Tense และ Future Simple Tense​

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูอภิชาติ สวัสดี
ครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top