เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาภาษาไทย ในเรื่องสระ โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้ เสียงสระเดี่ยว, เสียงสระผสม, เสียงสระเกิน, รูปสระ, สระคงรูป, สระเปลี่ยนรูป, สระลดรูป 1, สระลดรูป 2

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู่ ได้ (K)
2. จำแนกประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารได้ (P)
3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ครูภาษาไทย
โรงเรียนวัดหนองคัน

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top