Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

การได้ยินเสียงต้องผ่านอาศัยตัวกลาง อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ ส่งผ่านมายังหู เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้ (K)

2. ออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปร ทดลองการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (P)

3. ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำแตกต่างกันได้ (P)

4. อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ (K)

5. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูวันทนีย์ ทรัพย์จันทร์