เกี่ยวกับรายวิชา

การได้ยินเสียงต้องผ่านอาศัยตัวกลาง อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ ส่งผ่านมายังหู เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้ (K)
2. ออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปร ทดลองการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (P)
3. ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำแตกต่างกันได้ (P)
4. อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ (K)
5. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวันทนีย์ ทรัพย์จันทร์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top