เกี่ยวกับรายวิชา

การย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการย่อยอาหารได้ (K)
2. ระบุประเภทของการย่อยอาหารได้ (K)
3. ทดลองและสรุปผลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการย่อยอาหารได้ (P)
4. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top