เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุและบรรยายหน้าที่ของแต่ละอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ (K)
2. อธิบายการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในระบบย่อยอาหารได้ (K)
3. สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารได้ (P)
4. ยกตัวอย่างความสำคัญของระบบย่อยอาหารต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์
กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top