เกี่ยวกับรายวิชา

โปรแกรม Power BI คือ โปรแกรมที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก ให้อยู่ในรูปแบบของชาร์ท (Chart) หรือ ตาราง (Table) เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลและนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไป คำว่า BI ย่อมาจาก Business intelligence เป็น Software มีทั้งรูปแบบ Desktop และแบบ Website เพื่อสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ลึกขึ้น

หลักการของโปรแกรม BI คือจะมีการนำเข้าข้อมูลไปผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การ Clean หรือ การจัดโครงสร้าง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และส่งผลการวิเคราะห์ไปนำเสนอเป็น Data Visualization มีการทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ก็จะมีการ Update การวิเคราะห์ และการแสดงผลทันที สามารถทำกราฟซ้อนกราฟได้ และสามารถใช้ Filter เพื่อเลือกดูข้อมูลบางส่วนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละกราฟที่อยู่ใน Dashboard เดียวกัน จะมีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น หากเลือก Filter ตัวแปรใด กราฟอื่นๆ ใน Dashboard จะแสดงผลเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นทันที อีกทั้งมีการแสดงผลในรูปแบบแผนที่ ทำให้สามารถเข้าถึงมุมมองของข้อมูลที่แสดงผลเป็น Location ได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Power BI เบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม
Technology Specialist and Office Expert Program Manager
Microsoft (Thailand)

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top