เกี่ยวกับรายวิชา

Microsoft Power Platform เป็นชุดของ ซอฟต์แวร์ที่จะช่วย วิเคราะห์ข้อมูล สร้างโซลูชั่น ทำ Workflow และสร้าง Chatbot โดยเขียนโค้ดน้อยมาก (Low Code Platform) รวมเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AI การเก็บข้อมูล และ Data Connectors ให้มากกว่า 400 connections

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Microsoft Power Platform เบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คุณชวพงศธร ไวสาริกรรม
Technology Specialist and Office Expert Program Manager
Microsoft (Thailand)

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top