Categories
คณะครุศาสตร์

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการสอนทักษะกระบี่กระบอง จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะกระบี่กระบอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสอนทักษะกระบี่กระบอง
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท