Categories
คณะครุศาสตร์

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และอาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภายในเนื้อหามุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท


คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์