เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการสอนทักษะกระบี่กระบอง จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะกระบี่กระบอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสอนทักษะกระบี่กระบอง
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top