เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภายในเนื้อหามุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น
2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top