เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น แบบต้นทุนต่ำ จะทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และการฆ่าเชื้อ ฯลฯ โดยสามารถใช้ต้นทุนต่ำในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดการห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
2. สามารถเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
3. สามารถอธิบายเทคนิคปลอดเชื้อและสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
4. สามารถเลือกใช้สารเคมีในการฟอกฆ่าเชื้อ ฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชได้ และถ่ายเนื้อเยื่อลงขวดได้
5. สามารถอธิบายปัจจัยที่ควบคุมการเจริฐเติบโตของพืชในการผลิตพืชในระบบปิดและสามารถย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
6. สามารถอธิบายการปรับสภาพพืชและการอนุบาลพืชภายหลังการย้ายปลูกได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top