เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ หลักการทำงานของกล้อง รวมถึงการใช้งานฟังก์ชั่น และโหมดการทำงานต่างๆของกล้อง นอกจากนี้ยังทราบถึงหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพของโลกและของประเทศไทยได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของกล้อง กล้องฟิล์มและกล้องดิจิทัลได้
3. ผู้เรียนสามารถบอกคุณสมบัติของฟังก์ชั่น และโหมดการใช้งานต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิฆเนศวร ทะกอง
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top