เกี่ยวกับรายวิชา

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จะมาสร้างแรงบันดาลใจและพาทุกท่านได้รู้จัก หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom) การออกแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแบบผสมผสาน รวมถึงเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานอีกด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
3. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างเครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom
4. ผู้เรียนสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top