เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตร “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาและผู้สนใจทุกคน สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมได้อย่างสร้างสรรค์ และก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถพัฒนาโครงการวิจัย และเขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top