เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) คือ ระบบการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การเสนอเอกสารและลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับหน่วยงานตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คุณอาริษา ศรีเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top