เกี่ยวกับรายวิชา

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นกระบวนการออกแบบการสอนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในปัจจุบัน แนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ การเลือกเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมแต่ละกิจกรรม การกระตุ้นการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจความผูกพันในการเรียนให้กับผู้เรียน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ในการเรียนการสอน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top