เกี่ยวกับรายวิชา

มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้ จัดทำในรูป e-Learning สำหรับ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 Modules ได้แก่

  1. Module ที่ 1 “ความรู้มุ่งสู่ความตระหนัก” Module นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้มาตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน โดยฉายภาพให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ของมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบรายใหม่มากที่สุดในโลก แม้ประเทศไทยจะเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับที่ 3 รองจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด แต่ก็มีแนวโน้มที่จะแซงขึ้นอันดับ 1 ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ เพศหญิง และอายุที่เพิ่มขึ้น พันธุกรรม ล้วนเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งตับและมะเร็งปอดเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ ยุทธศาสตร์ในการควบคุมหรือจัดการมะเร็งเต้านม จึงไม่ได้อยู่ที่การลดอัตราการป่วย ซึ่งกระทำได้ยาก แต่ใช้ค้นพบให้เจอในระยะแรก เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา (รู้เร็ว รักษาได้) เนื่องจากการรักษามะเร็งเต้านมในระยที่ 1 อัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี และ 10 ปีเท่ากับร้อยละ 97 และ 96 ตามลำดับ (ข้อมูลของ รพ.ศิริราช) สามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้านม โดยไม่จำเป็นต้องตัดเต้านมออกทั้งข้าง และต้นทุนเมื่อเทียบกับประสิทธิผลก็ต่ำกว่า
  2. Module ที่ 2 “ค้นหามะเร็งแต่เริ่มแรก” เพื่อปูพื้นให้ทราบวิธีการคัดกรองมะเร็งเต้านมมี 3 วิธี คือ วิธีแรกคือ การตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน (Breast Self Examination หรือ BSE) วิธีที่ 2 คือ การไปสถานบริการเพื่อตรวจเต้านมโดยบุคลากรสาธารณสุข ปีละครั้ง (Clinical Breast Examination หรือ CBE) วิธีที่ 3 คือการตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) แม้การทำแมมโมแกรมจะเป็นวิธีที่ค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่ดีที่สุด แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรของประเทศไทยที่มี เครื่องแมมโมแกรมเพียง 600 เครื่อง มีรังสีแพทย์ 1900 คน มีนักรังสีการแพทย์ 15000 คน สตรีอายุ 50 ปีขึ้นไปมี 12 ล้านคน การจะคัดกรองสตรีอายุ 50 ปีขึ้นไปทุกราย ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 ปี เมื่อวิธีที่ดีที่สุดแต่ไม่สามารถปฏิบัติให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้ ประเทศไทยจึงแนะนำการคัดกรองมะเร็งเต้านม แบบเป็นขั้นๆ คือ ตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อน (BSE) ถ้าพบผิดปกติ ให้ไปตรวจยืนยันโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CBE) ถ้าตรวจยืนยันแล้วพบผิดปกติ ถึงส่งไปทำแมมโมแกรม โจทย์ใหญ่ของ “มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ “ คือ จะทำอย่างไร ให้สตรีไทยอายุ 20 ปีขึ้น ตรวจเต้านมอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน
  3. Module ที่ 3 “มะเร็งเต้านม รู้เร็ว รักษาได้ “ การรักษามะเร็งเต้านมมี 5 วิธีคือ การผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา ฮอร์โมนบำบัด และการรักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted Therapy) แม้คุณภาพการรักษาของไทยดีแต่อัตราการตายโดยรวมยังสูงเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากสัดส่วนของมะเร็งระยะแรกซึ่งมีอัตราการตายต่ำของไทยน้อยกว่าประเทศพัฒนาแล้ว ส่งผลให้อัตราการตายโดยรวมสูง การจะลดอัตราการตายโดยรวมได้ต้องเพิ่มสัดส่วนของมะเร็งระยะที่ 1 การจะพบมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ได้ ขนาดของก้อนมะเร็งต้องไม่เกิน 2 ซม. ความจำกัดทางทรัพยากรทำให้ไม่สามารถคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม จึงเหลือทางเลือกเดียวคือต้องบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ของการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้มีประสิทธิภาพที่สุด ตั้งแต่ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ที่เป็นต้นน้ำ การตรวจเต้านมโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (CBE) ที่เป็นกลางน้ำ และการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) ที่เป็นปลายน้ำ เพื่อให้ค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เพื่อรีบน้ำเข้าสู่กระบวนการรักษา การดำเนินงานของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบันเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมว่ามีประสิทธิผล และควรค่าที่จะขยายผลในการทำทั่วประเทศ

รายละเอียดการใช้โปรแกรม e-Learning

  1. การแสดงผลที่หน้าจอ แบ่งเป็น 2 แบบ โดยถ้าใช้ Note book หรือ IPAD หรือ Desk top จะเป็นแบบเต็ม ถ้าใช้มือถือจะเป็นแบบย่อ โดยที่มุมขวาบนจะมีเครื่องหมายสี่เหลี่ยม และภายในมี 3 ขีด (Icon Menu) ให้แตะที่ Icon Menu จะมี Menu ให้เลือก
  2. ครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิก (ทำครั้งเดียว) โดยแตะที่ Menu สมัครสมาชิก แล้วกรอกข้อมูลตามที่กำหนด จากนั้นกดที่ป่ม ส่งข้อมูล Link ไปยังหน้า สมัครสมาชิก
  3. เลือก Menu Login เพื่อ Login เข้าสู๋ระบบ เมื่อ Login สำเร็จ Menu Login จะเปลี่ยนเป็นชื่อของผู้ที่ Login เข้าระบบแทน และจะมี Menu ย่อยให้เลือก และโปรแกรมจะไปยัง Page ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตรต่างๆ (ในช่วงแรกที่ยังไปลงทะเบียนจะยังไม่ปรากฏชื่อหลักสูตร Link ไปยังหน้า Login
  4. เลือกลงทะเบียนหลักสูตรที่ต้องการ โดยกดปุ่มสีเขียงด้านซ้ายบน ที่ชื่อว่าลงทะเบียนหลักสูตร จะไปยัง page ให้เลือกหลักสูตร เมื่อเลือกหลักสูตร โปรแกรมจะแสดง Modules ต่างๆภายในหลักสูตรนั้น เพื่อให้เห็นรายละเอียดของหลักสูตร ถ้าสนใจอยากเรียนรู้ ก็กดปุ่มสีแดง เพื่อลงทะเบียนเรียน
  5. เมื่อเลือกแล้ว ที่ Page เดิมจะปรากฎหลักสูตรที่ได้เลือกไว้ ให้ Click ที่หลักสูตร เพื่ออ่านรายละเอียด และทำข้อสอบของแต่ละ Modules
  6. การทำข้อสอบแต่ละหัวข้อ จะให้ทำไม่เกิน 4 ครั้ง และจะเลือกครั้งที่ได้คะแนนสูงสุดเพื่อมาคิดคะแนนรวม
  7. Download คู่มือการใช้ได้ที่นี่
Scroll to Top