เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม ความจำเป็นในการพัฒนาและฝึกอบรม การวางแผนพัฒนาและฝึกอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดโปรแกรมอบรม เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่างๆ การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ปัญหาในการพัฒนาและฝึกอบรม

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารบุคคล โดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึกอบรม
2. เพื่อศึกษาการสำรวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรม เทคนิคในการฝึกอบรมและการประชุม เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นของการฝึกอบรม
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การประสานงานในการฝึกอบรม วิธีการจัดโปรแกรม การคำนวณหาค่าใช้จ่าย การประเมินผลการพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม ปัญหาในการพัฒนาและการฝึกอบรม

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.รมิดา กาญจนะวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top