เกี่ยวกับรายวิชา

“ยุคดิจิทัล” การใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้เมื่อความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปวิธีการเรียนการสอนก็ต้องเปลี่ยนตามให้เหมาะสม MOOC การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ วัยระดับการศึกษา เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียนได้รับการพัฒนาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ สอดแทรกด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถวัดประเมินผลได้ทันที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดที่สามารถรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดจำนวนที่มีระบบฐานข้อมูลผู้เรียน ประวัติการเรียนและหน่วยกิตสะสม (Credit Bank and credit transfer) พร้อมระบบการถ่ายโอนหน่วยกิต
2. การพัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
3. การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างและหรือปรับปรุงสื่อรายวิชาให้เป็นลักษณะ MOOC และประสานความร่วมมือในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันฯ
4. การพัฒนารายวิชา ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC)
5. การพัฒนาคลังข้อสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชาในระบบ MOOCการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนากระบวนการ และระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ มั่นยืน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top