เกี่ยวกับรายวิชา

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Micro Learning
2. ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top