เกี่ยวกับรายวิชา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “การใช้งาน Google Site Training และการใช้งาน Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัย”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสร้าง e-Portfolio ด้วย Google Sites ได้
2. ผู้เรียนสามารถใช้งาน Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัยได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คุณจุฑามาศ เด่นเจริญพัฒนา
Senior Business Development
บริษัท ล็อกซเลย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
คุณรุทร์ ศรีพรหมมุนี
Sales Manager
บริษัท ล็อกซเลย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่างรายวิชา

Scroll to Top