Course Online

เต้า ต้อง ตรวจ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

GO TO COURSE เกี่ยวกับรายวิชา เต้า ต้อง ตรวจ : ความรู้เ …

เต้า ต้อง ตรวจ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง Read More »

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

go to course เกี่ยวกับรายวิชา เทคนิคและวิธีการสร้างห้อง …

เทคนิคและวิธีการสร้างห้องเรียนให้สนุกด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Read More »

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom)

go to course เกี่ยวกับรายวิชา ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ ค …

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hyflex Classroom) Read More »

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น แบบต้นทุนต่ำ

go to course เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อ …

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น แบบต้นทุนต่ำ Read More »

Scroll to Top