Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

การได้ยินเสียงต้องผ่านอาศัยตัวกลาง อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ ส่งผ่านมายังหู เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้ (K)

2. ออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปร ทดลองการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (P)

3. ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำแตกต่างกันได้ (P)

4. อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ (K)

5. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูวันทนีย์ ทรัพย์จันทร์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

การย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการย่อยอาหารได้ (K)

2. ระบุประเภทของการย่อยอาหารได้ (K)

3. ทดลองและสรุปผลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการย่อยอาหารได้(P)

4. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) ระบุและบรรยายหน้าที่ของแต่ละอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ (K)

2) อธิบายการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในระบบย่อยอาหารได้ (K)

3) สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารได้ (P)

4) ยกตัวอย่างความสำคัญของระบบย่อยอาหารต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

อาหารหลัก 5 หมู่ มีสารอาหารที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภทสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนเกลือแร่วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู่ ได้ (K)

2. จำแนกประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารได้ (P)

3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ครูอภิชาติ สวัสดี

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาภาษาไทย ในเรื่องสระ โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 • แผนการเรียนรู้ที่ 1 – สระในภาษาไทย (เสียงสระเดี่ยว)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระผสม)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระเกิน)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 4 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (รูปสระ)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 5 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระคงรูป)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 6 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระเปลี่ยนรูป)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 7 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 1)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 8 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 2)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย เรื่องสระ
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาษาไทย โรงเรียนวัดหนองคัน

ครูปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ในเรื่องของเศษส่วน โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 • แผนการเรียนรู้ที่ 1 – ทบทวนเศษส่วน
 • แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เศษส่วนที่เท่ากันเเละเศษส่วนอย่างต่ำ
 • แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เศษส่วนเเท้ เศษเกิน จำนวนคละ
 • แผนการเรียนรู้ที่ 4 – การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละเเละการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
 • แผนการเรียนรู้ที่ 5 – การเปรียบเทียบเศษส่วน
 • แผนการเรียนรู้ที่ 6 – การบวกการลบเศษส่วน
 • แผนการเรียนรู้ที่ 7 – การคูณการหารเศษส่วน
 • แผนการเรียนรู้ที่ 8 – การบวกลบคูณหารเศษส่วน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดหนองเเหวน

ครูวรวลัญช์ กิจจานนท์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ มาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทำให้เขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง และเรื่องคำเป็น คำตาย เช่น มีหลักวิธีการจำยังไง ต้องสังเกตยังไง ถึงจะเข้าใจการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดย คำเป็น-คำตาย คือ การจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวภาลินี สินทอง

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนคำนาม

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนคำนาม

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องของคำนาม คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม เช่นคำว่า คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา ความดี ความงาม กอไผ่ กรรมกร ฝูง ตัว เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องคำนาม
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวภาลินี สินทอง