Categories
Course Online ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน พาเพลิน

ภาษาจีน พาเพลิน

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานที่ดีเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดในการเรียนรู้ภาษาจีนในขั้นต่อไป โดยเนื้อหาในคอร์สมุ่งเน้นสิ่งที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ในการนำไปใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น เนื้อหาได้ถูกจัดแบ่งตามการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการงานภาษาจีนเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการทดสอบ 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ปนัดดา ชาญธุรกิจ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์วีรนุช สัจจาสัย


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์รุจิกา บุญเชิด


Categories
Course Online ภาษาต่างประเทศ

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมแทรกเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเขมรเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของวิชาภาษาเขมร และสามารถแสวงหาความรู้ด้านภาษาเขมรจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของภาษาเขมร ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้
  4. สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียนภาษาเขมรได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Miss Sorphoeurn Say (คุณพราว)

Categories
Course Online ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขมร ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยแบ่งเป็นหน่วยดังนี้

หน่วยที่ 1 – อักษรเขมร คำ วลี ประโยคที่ใช้บ่อย

หน่วยที่ 2 – สัทอักษร พยัญชนะ สระลอย สระจม

หน่วยที่ 3 – การผันเสียงสระ การเขียนสระประกอบพยัญชนะ

หน่วยที่ 4 – สีสัน วัน เดือน ปี ทิศ ฤดู อากาศ

หน่วยที่ 5 – การนับเลข การบอกเวลา ธนบัตรเขมร

หน่วยที่ 6 – คำสรรพนาม บทสนทนาอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาเขมรเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการแบบทดสอบ 80% ทั้ง 6 บทเรียน
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน