หลักสูตรอบรมสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐาน

การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
การใช้งาน Google Form เบื้องต้น
การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC
การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น
การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การใช้งาน Google Site Training และการใช้ Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัย
Scroll to Top