รายวิชาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร

การประเมิน Carbon (Less) และ Carbon Footprint เบื้องต้น
หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้งาน Google Form เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมตารางคำนวน
Microsoft Power Platform
การเขียนโปรแกรม Scratch ระดับเบื้องต้น
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
Microsoft Power BI
ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
เทคนิคการใช้แอปพลิเคชันกับอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคใหม่
การใช้งาน Google Site Training และการใช้ Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัย
ภาษาจีน พาเพลิน
การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
Digital Literacy
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น
การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
การสร้างเกมด้วย Wordwall
Scroll to Top