รายวิชาที่ได้รับใบประกาศนียบัตร

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น
การใช้งาน Google Form เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมตารางคำนวน
Microsoft Power Platform
การเขียนโปรแกรม Scratch ระดับเบื้องต้น
การประเมิน Carbon (Less) และ Carbon Footprint เบื้องต้น
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
การใช้งาน Google Meet เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
Microsoft Power BI
ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนารายวิชาออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC
ภาษาจีน พาเพลิน
การใช้งาน Google Classroom เบื้องต้น
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
Digital Literacy
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น
รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 7
การใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น
การสร้างเกมด้วย Wordwall
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์
Scroll to Top