หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Literacy Certification (IC3)
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
การใช้โปรแกรมตารางคำนวน
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
Microsoft Power Platform
การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
Microsoft Power BI
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
Digital Literacy
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
Scroll to Top