หลักสูตรทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Microsoft Digital Literacy)

Digital Literacy
การใช้โปรแกรมประมวลคำ
การใช้งานคอมพิวเตอร์
การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์
Microsoft Power Platform
การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ
การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
การใช้งานดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย
Digital Literacy Certification (IC3)
การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน
การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
Microsoft Power BI